Polityka plików Cookie
Dodaj do ulubionych  |  Ustaw startową   Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
 
Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i MedycznychRaf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
OFERTA  |  O FIRMIE  |  ZARZĄD FIRMY  |  SPALARNIA ODPADÓW  |  DECYZJE
AKTUALNOŚCI  |  KONTAKT
 

Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu - Spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych
2008-11-02   

Odpowiadając na postulaty mieszkańców Gminy Jedlicze, które pojawiły się podczas rozprawy administracyjnej w dniu 16 października 2008 r., w siedzibie Urzędu Gminy Jedlicze, niniejszym przedstawiamy informacje dotyczące działalności Spółki Raf-Ekologia.

Przedmiotem działalności firmy Raf – Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu jest nie tylko prowadzenie procesu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie i przetwarzanie w celu przygotowania do odzysku, lecz również działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów. W praktyce oznacza to, iż z listy liczącej 640 rodzajów odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 2 października 2006 r., znak: ŚR-IV-6618-23/1/06, faktycznie spalana jest jedynie ich część.

Gospodarka pozostałą częścią odpadów prowadzona jest zgodnie z określonymi w pozwoleniu sposobami dalszego postępowania z tymi odpadami, oraz zgodnie z metodami wymienionymi w załącznikach Nr 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251. z późn. zm.).

Odpady które trafiają do termicznego unieszkodliwienia, podlegają spaleniu w specjalistycznej instalacji, spełniającej kryteria najlepszej dostępnej techniki, działającej według wymagających standardów Unii Europejskiej.

Wśród podstawowych kryteriów najlepszej dostępnej techniki dla instalacji tego typu, eksploatowana przez Raf-Ekologię Sp. z o.o. instalacja posiada
- wielostopniowy system oczyszczania gazów obejmujący układ odpylania, filtr workowy oraz mokre odsiarczanie,
- wykorzystanie ciepła do produkcji pary technologicznej na potrzeby własne oraz odbiorców zewnętrznych,

- zamknięty obieg wody procesowej i ścieków technologicznych - eliminacja niebezpieczeństwa zanieczyszczenia wód,
- szczelne podłoże pod całą instalacją, izolacja od podłoża zbiorników odpadów ciekłych i punktów rozładunku odpadów oraz szczelne nawierzchnie drogowe – odprowadzenie ścieków deszczowych do oczyszczalni ścieków przemysłowych.

W ostatnim czasie gruntownej modernizacji poddana została instalacja odpylania spalin, w ramach której stary filtr workowy został zastąpiony filtrem nowego typu, z reaktorem, układem zraszania spalin, układem automatycznego dozowania sorbentu oraz układem do odbioru pyłu i recyrkulacji sorbentu. Głównym zadaniem filtra było i jest usuwanie z gazów spalinowych resztkowych pozostałości zanieczyszczeń takich jak: dioksyny, furany, PCB, kwaśne składniki gazów spalinowych, pyły i metale ciężkie. Dodatkowo przed filtrem workowym zainstalowany został odpylacz cyklonowy mający za zadanie wyłapywanie cięższych frakcji pyłu.

Instalacja posiada minimalny i całkowicie kontrolowany wpływ na środowisko, nie wywołuje również oddziaływania transgranicznego. Praca instalacji przebiega w sposób automatyczny, z ciągłym systemem monitoringu gazów spalinowych. Skuteczność procesu oczyszczania jest możliwa do oceny w każdym momencie poprzez porównanie wskazań analizatorów wyjściowych z technologicznymi. Skuteczność ta została już wielokrotnie potwierdzona licznymi pomiarami kontrolnymi wykonanymi przez instytucje ochrony środowiska, obejmującymi również badania gleby na terenie objętym zasięgiem spalarni odpadów.

Wyznacznikiem efektywności systemu prośrodowiskowego zarządzania firmą jest niewątpliwie tytuł: Firma Bliska Środowisku 2007, a także pozytywny raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z przeprowadzonego w styczniu 2008 r. ogólnopolskiego cyklu kontrolnego oceny spełniania wymogów ochrony środowiska przez spalarnie odpadów medycznych i weterynaryjnych, w trakcie którego w Raf-Ekologia Sp. z o.o. nie stwierdzono żadnych naruszeń.

Ponadto informujemy, iż nasza firma prócz działalności o której była mowa wyżej zajmuje się również czyszczeniem zbiorników magazynowych, studzienek kanalizacyjnych i piaskowników, czyszczeniem separatorów substancji ropopochodnych i separatorów tłuszczu, opracowywaniem dokumentacji związanej z gospodarowaniem odpadami, jak również doradztwem w zakresie transportu towarów niebezpiecznych.


Powrót

  Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
Raf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i MedycznychRaf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i MedycznychRaf-Ekologia - Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych
POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla RAF-EKOLOGIA - spalarnia odpadów przemysłowych i medycznych.
Projekt i wykonanie: Piotr Lidwin

POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI